دوشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۲


بنام یادگاری و نشانه
قصاص و تلافی که بایستی از دشمنانم گرفته شود به فرزند خردسالم داریوش آرین تاش ارسال میدارم که از بیست و ششمین سال زندگانیم حاکیست که در ایفای وظیفه و ایمان به خدا و به آب و خاک ستایش شرافت افسری و سربازی خود روئسای پست فطرت و دزد بی حیسیت عوض تشویق و تمجید از موقعیت کشور استفاده نموده در کرمان بازداشتم نموده اند. اگر از این ورطه نجات نیافتم و پدرت را نامردانه از بین بردند بر شما واجب میدانم که از نصل این دزدان قصاص باید بکشی. (پدرمیهن پرستت آرین تاش)
7/10/1324 این نوشته طبق نوشته دست خط پشت عکس شهید ستوان یکم سوار قربانعلی آرین تاش می باشد.
عاملان بازداشت در کرمان طبق اسناد در دست
 سرلشکر حسن ارفع و سرتیپ هاشمی مشهور به میرحسین خان ما ژور

شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۲

اﺳﺎﻣﯽ 264 ﻧﻔﺮ از ﺟﺎن ﺒاﺨﺘﮕﺎن حکومت ملی آذربایجان جنوبیاﺳﺎﻣﯽ 264 ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻧﺒﺨﺘﮕﺎن حکومت ملی آذربایجان جنوبی را ﺑﺮای ﻳﺎدﺁوری ﺗﻤﺎم رﺷﺎدﺗﻬﺎ و دﻟﻴﺮهای زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺪﻩ ها و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻐﻞﻣﺤﻞ اﻋﺪام و ﻧﻮع ﺁن
 1. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺳﺮهنگ 2 ﺳﺘﺎ د ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 2. ﻣﺤﻤﺪ ﺁﮔﻬﯽ ﺳﺮوان ﭘﻴﺎدﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 3. ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺳﺮوان هواﺋﯽ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 4. ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺁزاد ﺳرﮔﺮد ﺳﻮار ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 5. ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ﺁرﻳﻦ ﺗﺎش ﺳﺘﻮان 2 ﺳﻮار ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 6. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ دﺑﻴﺮﻧﻴﺎ ﺳﺘﻮان 1 ﺳﻮار ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 7. ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻧﺎﺻﺮی ﺳﺮوان ﭘﻴﺎدﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 8. ﻋﻄﺎ اﻟﻪ زﻧﺪﻳﺎن ﺟﺰی ﺳﺘﻮان 2 ﺳﻮار ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 9. اﺻﻐﺮ اﻓﺘﺨﺎر هﺮﻳﺴﯽ ﺳﺘﻮان 1 ﭘﻴﺎدﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 10. ﺣﺴﻴﻦ ﮐﻮﭘﺎل ﺳﺮوان – ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 11. اﺣﻤﺪ ﺟﻮدت ﺳﺮوان ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 12. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺒﺸﯽ ﺳﺮﮔﺮد ﭘﻴﺎدﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 13. اﻟﻬﯽ ﺳﺮﮔﺮد ﭘﻴﺎدﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 14. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺛﻤﺮی ﺳﺘﻮان 1 ﭘﻴﺎدﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 15. ﺷﺎهﭙﻮر ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺘﻮان 1 ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 16. ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻠﻨﺪی ﺟﺎوﻳﺪ ﺳﺘﻮان 2 ﭘﻴﺎدﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 17. ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺳﺘﺎرزادﻩ ﺁذری ﺳﺘﻮان 2 ﺳﻮار ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 18. ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺘﺎﺋﯽ ﺳﺘﻮان 2 ﭘﻴﺎدﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 19. ﺷﻴﺦ ﭘﻮﻻد اﺣﻤﺪی - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 20. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ارﺷﺎ دی - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 21. ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ زادﻩ - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 22. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻳﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار ژﻧﺪارم ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 23. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 24. ﺣﺴﻦ ﺳﺘﻮان 1 ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 25. اﮐﺒﺮ ﺗﻤﻴﺰی ﮔﺮوهﺒﺎن 3 ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 26. ﻋﻠﯽ ﺳﻐﺎﻳﯽ ﺳﺘﻮان 2 ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 27. اﻟﻪ وردی ارﻏﻮن - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 28. ﺗﻴﻤﻮر ﻣﺪدی - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 29. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ راﻣﻴﻦ - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 30. ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺎﺟﯽ زادﻩ - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 31. رﺣﻴﻢ ﻋﻤﺮاﻧﯽ - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 32. ﺻﺎدق اﻧﺼﺎری ﺳﺮﮔﺮد ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 33. هﺎرﻃﻮن هﺎﻳﺮاﭘﻄﻴﺎن - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 34. اﺳﺪاﻟﻪ ﺑﻄﻼب - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 35. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺎﺑﺮی - ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 36. ﻋﻠﯽ ﻓﻄﺮت ﺷﺎﻋﺮ زﻳﺮﺷﮑﻨﺠﻪ- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 37. داﻧﻴﻞ ﻳﻮﺷﯽ ﺁ ﻧﻤﺂﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 38. ﻣﻴﺮاﻳﻮب ﺷﮑﻴﺒﺎ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 39. ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺗﻮدﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 40. ﻋﻠﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ رﺋﻴﺲ ادارﻩ ﺗﻴﺮﺑﺎران
 41. ﺁرﺳﻴﻦ ﺷﺎﺧﻴﺎن ﻣﺒﺎرز ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 42. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻧﻴﮑﻨﺎم ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻴﺮﺑﺎران- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 43. ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮری - اﻋﺪام- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 44. اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻗﺎدری ﺳﺘﻮان اﻋﺪام- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 45. ﻧﺼﺮت ﺑﺎﻗﺮی دﮐﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺑﺎﺷﺎن - ﺗﺒﺮﻳﺰ
 46. ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ ﺧﮑﺰادی ﺳﺮﮔﺮد در درﮔﻴﺮی - ﺗﺒﺮﻳﺰ
 47. ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻠﯽ اﻣﻴﻨﯽ ﮐﺸﺎوز اﻋﺪام- ﺗﺒﺮﻳﺰ
 48. ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﯽ اﺟﻼﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮ اﻋﺪام- ﺳﺮاب
 49. اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻗﺒﺎل ﮐﺎرﮔﺮ او را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدﻩ و در ﮔﺎری رﻳﺨﺘﻪ و در ﺧﻮی ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ
 50. ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﺴﮕﺮ اوﻏﻠﻮ ﺳﺘﻮان اﻋﺪام
 51. ﺷﺎهﻤﺎر ﺻﻤﺪی ﮐﺎرﮔﺮ دار ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺷﻬﺮ
 52. ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮش ﮐﻼم ﮐﺸﺎورز ﺳﺮاب
 53. ﺣﻴﺪر ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮی ﮐﺸﺎورز - ﭘﻴﮑﺮ او را ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﻮﭼﻪ هﺎی اردﺑﻴﻞ ﺑﻪ روی زﻣﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ.
 54. اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﮑﺎک ﮐﺎرﮔﺮ
 55. ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻴﻔﯽ ﻣﻤﻘﺎﻧﯽ - ﺁذر ﺷﻬﺮ
 56. ﺳﺮدار ﺧﻮرﺷﺎ ﮐﺎرﮔﺮ اردﺑﻴﻞ
 57. ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﺎدﻣﯽ ﺁهنگر
 58. ﺣﺴﻦ ذواﻟﻔﻘﺎر زادﻩ ﻧﻘﺎش و ﮐﺎرﻳﮑﺎﺗﻮرﻳﺴﺖ
 59. ﺳﻌﺪی ﻳﻮز ﺑﻨﺪی ﺷﺎﻋﺮ و ﺑﺎزﻳﮕﺮ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺰدوران ﺷﺎﻩ ﺳﺮ او را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
 60. ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮاﺷﯽ - اردﺑﻴﻞ
 61. وﻟﯽ ﮔﻨﺠﻪ ﻣﻬﺮ ﮐﺎرﮔﺮ اورمیه
 62. ﺳﻮرن هﺎروﻧﻴﺎن ﮐﺸﺎورز او را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺴﺪش را در ﭼﺎﻩ رﻳﺨﺘﻨﺪ.
 63. ﻣﺤﺮم اﻧﺸﺎﺋﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻔﺖ اورمیه
 64. ﻣﻴﺮ ﺣﻴﺪری ﻋﺰﻳﺰی ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺧﻠﺨﺎل
 65. ﻣﻴﺮزا ﮐﻴﺸﯽ ﻣﺠﺮدی دوزﻧﺪﻩ ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار
 66. ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﺁراﻳﺸﮕﺮ اردﺑﻴﻞ
 67. ﺣﺴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎری داﻧﺸﺠﻮ اورمیه
 68. ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زادﻩ - هﺸﺘﺮود
 69. ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻼﻟﯽ -- -
 70. ﻣﻴﺮزا ﺁﻗﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪی - ﻣﺮاﻏﻪ
 71. ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻟش ﻤﻴﮑﺎﺋﻴﻠﯽ ﮐﺸﺎورز ﻣﻐﺎن
 72. اﻣﻦ ﺧﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﮕﯽ - -
 73. ﺳﻠﻤﺎن ﻧﺼﺮ اﻟﻪ اوﻏﻠﻮ - ﻣﺮاﻏﻪ
 74. ﻧﺼﺮاﻟﻪ اوﻏﻠﻮ ﮐﺸﺎورز و ﭘﺪر ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺑﻌﺪ از 13 روز زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺪون ﺁب و ﻏﺪا، ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
 75. ﺣﺴﻦ ﺿﺮﺑﻌﻠﯽ اوﻏﻠﻮ ﮐﺸﺎورز ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار در اردﺑﻴﻞ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻩ و ﮐﺸﺘﻨﺪ.
 76. رﺣﻴﻢ ﺻﻤﺪ اوﻏﻠﻮ -
 77. ﻓﺮوغ ﻧﻮری - اهر
 78. اﺑﺮاهﻴﻢ وﻃﻦ ﺧﻮاﻩ - ﻣﻐﺎن
 79. اﮐﺒﺮ ﺑﻨﺎﻳﯽ - اردﺑﻴﻞ
 80. ﺳﻴﻒ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﻳﻤﯽ - ﻣﺮاﻏﻪ
 81. اﺣﻤﺪ رﺷﻴﺪی - ﻣﺮاﻏﻪ
 82. ﺳﻠﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ - ﻣﺮاﻏﻪ
 83. ﻧﻮروز ﻋﻠﯽ دوﻟﺘﯽ - ﻣﺮاﻏﻪ
 84. ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاهﻴﻤﯽ - ﻣﺮاﻏﻪ
 85. اﺻﻐﺮ ﻧﻮری - ﻣﺮاﻏﻪ
 86. ﻣﻬﺪی ﻗﻠﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪی - ﻣﺮاﻏﻪ
 87. ﺣﻴﺪر ﺁﻓﺎﻗﯽ - ﻣﺮاﻏﻪ
 88. ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺰاد - ﻣﺮاﻏﻪ
 89. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وﮐﻠﻴﺎن - ﻣﺮاﻏﻪ
 90. ﻋﻠﯽ ﻗﺘﺒﺮﭘﻮر - ﻣﺮاﻏﻪ
 91. ﺧْﻴﻞ ﻏﻼﻣﯽ - ﻣﺮاﻏﻪ
 92. رﺑﻴﻊ ﮐﺒﻴﺮی - ﻣﺮاﻏﻪ
 93. ﺣﺒﻴﺐ ﺣﺒﻴﺐ زادﻩ - ﻣﺮاﻏﻪ
 94. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ راﻣﺘﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮد ﻣﺮاﻏﻪ
 95. اﮐﺒﺮ ﻣﮑﺎروی - ﻣﺮاﻏﻪ
 96. ﻣﺤﻤﻮد اﻣﺎم ﭘﻮر - ﻣﺮاﻏﻪ
 97. ﺳﺎواﻻن ﻗﻠﯽ زادﻩ - ﻣﺮاﻏﻪ
 98. اﺑﺮاهﻴﻢ ﺳﻬﺮاﺑﯽ ﺳﺘﻮان اول ﭘﻴﺎدﻩ اردﺑﻴﻞ
 99. ﺳﺘﻮان دوم ﭘﻴﺎدﻩ اردﺑﻴﻞ
 100. ﺑﻬﻤﻦ ﺣﻤﻴﺪی داﻧﺸﻮر
 101. ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻮر - اردﺑﻴﻞ
 102. ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻮر - اردﺑﻴﻞ
 103. ﻣﻴﺮ رﺣﻴﻢ ﻧﻮﻋﯽ - ﺳﺮاب
 104. اژدر ﺷﺎﻓﻌﯽ - ﺳﺮاب
 105. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮی - ﺳﺮاب
 106. ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﻮد ﺟﻨﮕﯽ - ﺳﺮاب
 107. ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺖ ﺁﻣﻮز - ﺳﺮاب
 108. ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮدی - ﺳﺮاب
 109. اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻤﺮاﻧﯽ - ﺳﺮاب
 110. اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ - ﺳﺮاب
 111. ﻣﺤﻤﺪ دژﻧﮑﺎ - ﺳﺮاب
 112. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻣﻮری - ﺳﺮاب
 113. اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﻩ - ﺳﺮاب
 114. ﻋﻮضﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر - ﺳﺮاب
 115. ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﯽ - ﺳﺮاب
 116. ﺣﺴﻴﻦ ﺿﻴﺎﺋﯽ - ﺳﺮاب
 117. ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺮاﺑﯽ - ﺳﺮاب
 118. ﻣﺤﺮم ﺳﺘﺎری - ﺳﺮاب
 119. ﻋﻠﯽ ﻓﺪاﺋﯽ - ﺳﺮاب
 120. ﮐﺮﻳﻢ ﻧﺒﺮدی - ﺳﺮاب
 121. هﻼل هﻼﻟﯽ - ﺳﺮاب
 122. روح اﻟﻪ ﺣﺴﻴﻨﯽ - ﺳﺮاب
 123. ﺻﻤﺪ ﻧﺸﻮن - ﺳﺮاب
 124. ﻋﻠﯽ ﺟﺪی اﺑﺮﻏﺎﺋﯽ - ﺳﺮاب
 125. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺻﻞ رزاﻗﯽ - ﺳﺮاب
 126. ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﺳﻔﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮوهﺒﺎن ﺳﺮاب
 127. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اوﻏﺎﺋﯽ - ﺳﺮاب
 128. ﺑﻬﻤﻦ اوﻏﺎﻧﯽ - ﺳﺮاب
 129. ﺟﻌﻔﺮ ﻣﮑﯽ رازﻟﻴﻘﯽ - ﺳﺮاب
 130. اﻣﻴﺮ ﺷﻬﺒﺎزی ﺧﺸﻴﺮاﻧﯽ - ﺁﺳﺘﺎرا
 131. ﻣﻴﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻴﺮاﻣﻴﻨﯽ - ﺁﺳﺘﺎرا
 132. اﺑﺮاهﻴﻢ ﺟﻠﻴﻠﯽ - اورمیه
 133. اﺳﺤﺎق ﻳﻮﻧﺎﻧﻮف - اورمیه
 134. ﭘﻴﺮﻳﻢ زﻧﺪﺷﺖ - اورمیه
 135. راﺑﯽ ﻳﻮﺷﻪ ﺑﻴﺖ داﻧﻴﻞ - اورمیه
 136. ﺧﺎﻧﻌﻠﯽ ﻣﻄﻴﻌﯽ - ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب
 137. ﺣﻤﺪاﷲ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻋﺰﻳﺰ - ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 138. ﻓﺮزد ﻧﺎم ﭘﺪر ﻋﻠﯽ - ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 139. ﻣﻴﺮﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻋﻠﯽ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 140. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 141. ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺎم ﭘﺪر رﺳﺘﻢ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 142. ﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺎم ﭘﺪر ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 143. ﮐﺮﻳﻢ ﻧﺎم ﭘﺪر اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 144. ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎم ﭘﺪر ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 145. ﺁﻗﺎم اوﻏﻼن ﻧﺎم ﭘﺪر ﺁﺑﯽ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 146. ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎم ﭘﺪر ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺼﻴﺮ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 147. ﺳﺮﻳﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎم ﭘﺪر ﺑﺎﻳﺮاﻣﻘﻠﯽ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 148. ﭘﻮﺳﻒ ﻗﺮﻩ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎف ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 149. ﭘﻠﻮﺧﺎن ﻧﺎم ﭘﺪر ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎف ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 150. ﭼﻠﻮﺧﺎن ﻧﺎم ﭘﺪر ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎف ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 151. ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎم ﭘﺪر وهﺎب ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 152. ﻓﻴﺾاﻟﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻗﺮﺑﺎن ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 153. رﺿﺎ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ﺗﻴﺮﺑﺎران - اردﺑﻴﻞ
 154. ﻣﻴﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ﺁﻗﺎزادﻩ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 155. ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻴﮓ زادﻩ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 156. اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﺁروﻳﻦ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 157. ﺣﺒﻴﺐ اﺳﺪزادﻩ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 158. ﺷﻌﺒﺎن زادﻩ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 159. ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻨﺪرﻟﻮ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 160. ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻠﯽ ﻃﺎهﺮﻧﻴﺎ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 161. اﻓﺴﺮ ﺗﺮاﺑﯽ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 162. ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺴﻴﻦ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 163. ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻬﺒﺎز زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
 164. ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺪاﻟﻬﯽ ﺳﺮهﻨﮓ -
 165. ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻠﮑﯽ - اورمیه
 166. ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺮﻩ دروﻳﺶ -در ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺷﻬﺮ او را در ﺁب ﺟﻮش اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ
 167. ﺑﺎﺑﮏ داﻧﺪاﻧﺴﺎز - -
 168. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ارﺷﺎدی - -
 169. ﺣﺴﻦ ﺳﺮاﺑﯽ
 170. ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ ﺷﺎﻩ وﻟﻴﻠﻮ - -
 171. ﻋﻠﯽ ﻳﻴﮓ ﺟﻬﺎﻧﺒﮕﻠﻮ - -
 172. ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺮﻩ ﻗﻴﻪ ﻟﻮ - -
 173. ﺣﺴﻴﻦ رﺿﻮان ﭘﻮر - -
 174. ﻳﺤﻴﯽ ﺷﻴﺨﯽ ﺳﺘﻮان ﺳﻮم در درﮔﻴﺮی ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
 175. ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺁزاد وﻃﻦ تیرباران اورمیه -
 176. ﺧﻠﻴﻞ ﺁذر ﺁﺑﺎدﮔﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اردﺑﻴﻞ ﺗﻴﺮﺑﺎران –اردﺑﻴﻞ
 177. ﻗﻠﯽ ﺻﺒﺤﯽ ﻧﻮری ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻗﻪ ﺁذرﺷﻬﺮ
 178. ﺳﺮﺧﺎﻧﯽ ﻣﻴﻨﻮ - -
 179. ﺟﺒﺎر ﻣﻴﻨﻮ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺗﻈﺎهرات ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻴﺮ رژیم اشغالگر فارس ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
 180. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﺎوﻳﺪان ﺳﺮهنگ -
 181. داداش ﺗﻘﯽ زادﻩ - -
 182. ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻔﺎری اﻓﺴﺮ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ همراﻩ 36 ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ
 183. اژدر ﺑﺎﻟﺪار رﺋﻴﺲ ﺳﻮاران ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات دار
 184. ﻣﻴﺮ ﮐﺎﻇﻢ اﻋﻠﻤﯽ - ﺗﻴﺮﺑﺎران
 185. ﺁﻗﺎ داداش درﺳﺘﮑﺎر -ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻤﺎق داران ﺷﺎﻩ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
 186. ﻧﻮراﻟﻪ ﻳﮑﺎﻧﯽ وزﻳﺮ داﺧﻠﻪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ- دار- اورمیه
 187. ﻋﺒﺎس ﻓﺘﺤﯽ رﺋﻴﺲ اداره اﻗﺘﺼﺎد اورمیه
 188. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪری ﻋﺮﺑﻠﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻗﻪ -
 189. ﺑﻬﺮام ﻧﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اورمیه
 190. ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮی -
 191. ﺷﻴﺦ ﻋﻠﯽ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪ - -
 192. زﮐﯽ ﻧﺎم ﭘﺪر ﺳﺘﺎر - -
 193. ﺷﮑﻮر ﻧﺎم ﭘﺪر ﺻﺎدق - -
 194. اروج ﻋﻠﯽ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻳﻮﺳﻒ - -
 195. ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻧﺎم ﭘﺪرﻣﺤﻤﺪ - -
 196. رﺣﻤﺖ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ - -
 197. ﻓﻴﺮوز ﻧﺎم ﭘﺪر زﻣﺎن - -
 198. ﻳﻌﻘﻮب ﻧﺎم ﭘﺪر ﺗﻘﯽ - -
 199. ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻃﺎﻟﺐ - -
 200. هﺎﺷﻢ هجرتی ﮐﺎرﮔﺮ- ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ وﻻﻳﺘﯽ اورمیه اﺣﺘﻤﺎﻻ در اورمیه
 201. ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺎﺳﯽ - -
 202. اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻗﻔﻘﺎز ﺧﻴﺎط ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺸﺖ اوﺑﺎﺷﺎن ﺷﺎﻩ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
 203. ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی - -
 204. ﻋﻠﯽ ﺧﺎن اﮔﻨﺪی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ دهستان اﻋﺪام
 205. ﻣﻼ ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺪﻳﺮی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻗﺮﻳﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن
 206. ﺧﺴﺮوی - -
 207. ﻋﻠﯽ ﺧﻠﻴﻞ ﺁذری زﻳﺮ - ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
 208. ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪی ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺧﻮی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ اوﺑﺎﺷﺎن ﺷﺎﻩ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
 209. ﻣﺸﻬﺪی ﻋﻠﯽ ﺑﺰار - -
 210. ﻓﺘﻴﺶ ﭘﺎﺷﺎﺋﯽ - -
 211. ﺳﺎری ﻣﻐﺎﻧﻠﯽ - -
 212. ﻣﻼ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺮﺁﻏﻮش - -
 213. ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺗﻴﺼﺮﻩ - -
 214. ﻣﺤﻤﺪ ﺁذری ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮوان -
 215. ﻧﺠﻒ ﻗﻠﯽ ﻓﻀﻞ ﭘﻮر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ
 216. ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻮﺳﻮی زادﻩ - -
 217. اﻳﻮب ﺑﺪﺧﺸﺎن - -
 218. ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎدی - -
 219. ﺣﺒﻴﺐ ﺑﺮﻧﻮ - -
 220. ﻧﺠﻒ ﻣﺤﻤﻮد زادﻩ - -
 221. ﻣﻨﺼﻮری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮﺧﻪ ی اﻋﺪام ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ روی ﻗﻠﺒﺶ ﮐﺸﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ ﻓﺮﻣﺎن داد: ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺁﺗﺶ ﮐﻦ
 222. ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺑﮑﻠﻮ - -
 223. ﻣﻴﺮﻳﻮﻧﺲ ﻓﺎﺿﻠﯽ روﮐﺶ - -
 224. ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻗﻠﯽ - -
 225. ﻋﺒﺎس ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ - اردﺑﻴﻞﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎﻧﺒﺨﺘﮕﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن 8
 226. ﻧﺒﯽ ﻗﻨﺒﺮی - اردﺑﻴﻞ
 227. ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺼﻴﺮی - -
 228. ﻋﻠﯽ زادﻩ ﻣﻬﺮ ﺁﺑﯽ - -
 229. ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻮﺛﺮی - -
 230. اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺤﺮی ﺑﺎﻓﺘﺎﻧﯽ - -
 231. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺗﻴﮑﻪ داﺷﯽ - -
 232. ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺪاﺋﯽ - -
 233. ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻓﺮد ﭘﺎﮐﺪل - -
 234. ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺰداﻧﯽ وﮐﻴﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ وی ﺟﺴﺪش را ﺑﻪ ﮔﺎری ﺑﺴﺘﻨﺪ.
 235. ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﻗﻬﻮﻩ ﭼﯽ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻗﻪ -
 236. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﺁوری - اورمیه
 237. ﻣﻘﺪم زﻧﺠﺎﻧﯽ - اورمیه
 238. ﺑﺨﺘﻴﺎری (ﭘﺪر) - اورمیه
 239. ﺑﺨﺘﻴﺎری (ﭘﺴﺮ) - اورمیه
 240. ﺁرﺷﺎک هوﺳﭙﻴﺎن - اورمیه
 241. هوﺳﭗ هوﺳﭙﻴﺎن - اورمیه
 242. ﺑﺎﺑﺎ دارﻳﻮش - اورمیه
 243. ﻳﻠﻴﻮس ﻳﻮﻧﺎن - اورمیه
 244. وﻳﻠﺴﻮن ﺳﺮﮔﻴﺰ - اورمیه
 245. اﻟﻬﻮردی ﻣﻬﺎﺟﺮ - اورمیه
 246. ﺷﺎد ﻋﻠﯽ ﺧﺮازی - اورمیه
 247. ﺑﻬﺮام - اورمیه
 248. ﻋﻼ اﻟﺪﻳﻦ - اورمیه
 249. اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﺪل - اورمیه
 250. ﻳﻮﺷﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮب - اورمیه
 251. ﮐﺌﮑﻮ - اورمیه
 252. ﮔﻮرﮔﻴﺰ رﺳﺘﻢ - اورمیه
 253. ﺁرام ﻳﻮﺳﻒ - اورمیه
 254. ﻣﻨﺪو ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ - اورمیه
 255. ﺧﺴﺮو ﻳﻌﻘﻮب - اورمیه
 256. ﮔﻮرﮔﻴﺰ ﺧﺎﭼﻮ - اورمیه
 257. ﺑﺎﺑﺎﺧﺎن - اورمیه
 258. ﮐﺮﺷﻮن ﻣﻮرهاچ - اورمیه
 259. رﺣﻴﻢ ﭼﻴﻼﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ - ﺑﺎ ارﺗﺶ-اورمیه
 260. اژدر ﮐﺮﻳﻤﯽ - اورمیه
 261. ﻋﻤﺮان ﮐﺮﻳﻤﯽ - اورمیه
 262. اﻣﻴﻦ ﮐﺮﻳﻤﯽ - اورمیه
 263. اﺑﺮاهیم ﻋﻠﯽ اوﻏﻠﻮ - اورمیه
 264. ﻣﺸﻬﺪی اﺑﺮاهیم اوﻏﻠﻮ ﭘﺪر اﺑﺮاهﻴﻢ. اﻳﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ را ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺪﻩ زﻧﺪﻩ در ﺁﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ.

شنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۰

در بیلدر برگ چه گذشت?گردهمايي بيلدربرگ از 9 تا 12 ژوئن (پنجشنبه 19 تا يکشنبه 22 خرداد) در هتل "سورتا هاوس" در "سنت موريتز" سوئيس برگزار شد که در آن موضوع تغيير حکومت سوريه و راه انداختن يک جنگ بزرگ در خاورميانه مورد بحث قرار گرفت.
اين هتل در ناحيه حنوب شرقي سوئيس بوده و امسال محل حضور پر هزينه ثروتمندترين افراد کره زمين و رهبران سياسي بود که خود را انجمن اقتصادي و سياسي جهان مي نامند حال آنکه برخي معتقدند اين نشست بيش از آنکه اقتصادي باشد، سياسي است. اين دسته از تحليلگران معتقدند سران فراماسونري جهاني سه نشست سالانه برگزار مي کنند که بخش اقتصادي آن در گردهمايي "داووس" بخش امنيتي آن در گردهمايي "مونيخ" و بخش سياسي آن در گردهمايي "بيلدربرگ" برگزار مي شود که بيلدربرگ از همه مخفيانه تر و بدون پوشش خبري است و تنها يکي از خروجي هاي آن، نشست سران "گروه هشت" است.
بيلدربرگ اگرچه مدتي است با حضور رسانه ها در مقابل در هتل مخالفت نمي کند اما در داخل محل برگزاري، رازهاي بسياري نهفته است.
هتل بسيار زيبا و مجلل "سورتا هاوس" که به شکل کاخ ساخته شده است، در دل طبيعت جاي گرفته که چشم انداز بسيار زيبايي به سمت کوهستان و درياچه دارد. اين هتل يک کيلومتر و850 متر از سطح دريا ارتفاع دارد و در دو کيلومتري سنت موريتز مستقر است.
سوئيس بار ديگر براي چهارمين بار ميزبان اين گروه بود. . افراد اين گروه مرموز امسال همراهاني نيز با خود داشتند. اين در حالي رخ داد که همدست جنايتکار اين گروه که «کميسيون سه ضلعي» نام دارد در آمريکا نشستي برگزار کرد اما بيلدربرگ براي منحرف کردن رسانه ها، از برگزاري نشست در آمريکا اجتناب کرد. بنياد (باشگاه) بيلدربرگ، بسيار محرمانه و انحصاري به فعاليت خود ادامه مي دهد. براي اينکه در اين بنياد پذيرفته شويد، حتماً بايد داراي يک بانک چند مليتي، شرکت چند مليتي و يا کشور چند مليتي باشيد. اين بنياد پيوسته مورد علاقه سوداگران قدرت، مغزهاي متفکر اقتصادي و رهبران جهاني بوده است. آرزوي اعضاي اين گروه، نيل به هدف مشترک نهايي شان با «کميسيون سه ضلعي» مي باشد: يعني حمله آمريکا به ليبي براي تشديد ناآرامي منطقه و نهايتاً حمله آمريکا به ايران و سوريه و لبنان به جانبداري از رژيم اسرائيل.
در طي سال‌هاي اخير بيلدربرگي‌ها بسيار از تلاش کساني که خود آنها را «ناسيوناليست‌هاي شيطان صفت» مي‌خوانند و مانع از تشکيل «دولت واحد جهاني» توسط اين گروه شده‌اند گله‌مند و شاکي هستند. اين گروه مي‌خواهد قيمت نفت تغيير پيدا کند تا بدين‌وسيله آن‌دسته از مردم آمريکا که مخالف تشکيل «حکومت واحد جهاني» هستند نهايتاً سر تسليم خم کنند. آنها مي‌خواهند در آينده جنگ‌ها را راه بيندازند تا به سود برسند و با «حکومت واحد جهاني» خود نهايتاً صلح را به وجود بياورند؛ البته اگر در آن زمان بشود صلح ايجاد کرد. پيداست که سوئيس بايد جايگاه مطلوب آنها باشد. چرا که سوئيس به دور از چالش‌هاي سياسي سال‌هاست که خود را از نظر سياسي بي‌طرف اعلام کرده است و اين براي آنها يعني جايگاه آرام براي جلسات‌شان.
به غير از چند رسانه غير مستقل در اروپا و آمريکا، هيچ رسانه اي در جهان اخبار و حواشي اين جلسه بسيار مهم سري را تحت پوشش قرار نمي‌دهد. نيويورک تايمز، واشنگتن پست، لس‌آنجلس تايمز و امثالهم به هيچ وجه خود را در جريان اين نشست ساليانه و فعاليت‌هاي اين بنياد مخوف قرار نمي‌دهند چرا که اعضاي اين روزنامه ها خود از شرکت‌کنندگان نشست‌هاي بيلدربرگ هستند.
طبق اخبار موثق ارسالي توسط عوامل "جيم تاکر" و "الکس جونز" خبرنگاران نفوذي به داخل گردهمايي بيلدربرگ 2011 ميلادي، چند مورد بسيار حياتي و مهم در برنامه کاري امسال گروه گنجانده شده است:
1- بهار عربي: بيلدربرگي‌ها بسيار از اين نگرانند که مجلس نمايندگان آمريکا بزودي با ادامه حملات غيرقانوني نيروهاي ناتو و سازمان ملل به ليبي مخالفت کنند. هم‌اکنون زمزمه‌هايي در مجلس نمايندگان بخصوص در ميان جمهوريخواهان وجود دارد که نيروهاي ناتو که مسبب شکل گيري جنگ داخلي در ليبي هستند عقب نشيني کنند. بيلدربرگي‌ها شديداً خواستار يک جنگ بزرگ در خاورميانه مي‌باشند تا بدين‌وسيله در اثر جنگ و کشتارجمعي، کيسه‌ پول روانه جيب رؤساي تجاري اين بنياد شود. "ناتان روچيلد" کسي بود که علاوه بر سرمايه‌گذاري براي ارتش ناپلئون در نبرد واترلو براي ارتش حريف و دشمن او يعني "دوک ولينگتون" هم سرمايه‌گذاري کرد. بنياد روچيلد در جنگ‌هاي پروس، جزيره کريمه، تسخير کانال سوئز توسط انگليس عليه فرانسه، جنگ مکزيک، و جنگ‌هاني داخلي آمريکا سرمايه‌گذاري کرد.
2- سانسور اينترنتي: بيلدربرگ قوياً نگران تأثير اينترنت بر حرکت‌هاي آزادي‌خواهانه جهان امروز است. بدين‌وسيله سعي شده که اخيراً بسته‌هاي پيشنهادي ارائه‌شده در کنگره آمريکا براي اختصاص سرمايه به منظور تنزل دادن اينترنت به محدودترين و پايين‌ترين سطح ممکن مورد توجه جدي قرار گيرد.
کميسيون اروپا هم بتازگي به اِعمال قوانين شديد و سختگيرانه براي محدود کردن آزادي‌هاي فردي در اينترنت و نابودي فضاي بي‌طرفي و دموکراسي چراغ سبز نشان داده است. در آمريکا هم رسانه‌هايي که حکم مرغ مقلد را دارند بظاهر مخالف مجموعه اين قوانين که ACTA  نام دارد هستند و در خفا دست در دست بيلدربرگي‌ها دارند چرا که خود از بيلدربرگي‌ها هستند. اين قوانين، يعني خفه‌کردن انسان‌هاي وارسته که براستي  به نام و اعتقاد حفظ کپي‌رايت و مبارزه با تروريسم قصد دارند جلوي بيلدربرگ و دستان نامرئي مدعيان مالکيت کره زمين بايستند.
طرفداران جهاني‌شدن با وجود اينترنت مخالفتي ندارند چرا که براي آنها پولساز است. اين افراد جايي با اينترنت مخالفت ميکنند که آزادانه و شجاعانه دست آنها را رو کرده و با سياست‌هاي جهاني‌شدن آنها مخالفت کند. در آينده شاهد ظهور وسيع همين نوابغ بيلدربرگي در عرضه سياست خواهيم بود که از مردمان جهان مي‌خواهند از اينترنت استفاده نکنند چون در حال تبديل‌شدن به يک سلاح تروريستي براي نابودي نوع بشر است و بايد براي سلامتي خود و کودکانشان سرشان را پايين بيندازند.
3- به درازا کشاندن بحران اقتصادي:  بيلدربرگي‌ها سعي دارند تا ميزان ورشکستگي‌هاي بانکي و مردمي را تا حد اعلا بالا ببرند. آنها کشورهاي پرتغال، ايرلند، يونان و ديگر اعضاي اتحاديه اروپا در درجه اول اهميت قرار داده‌اند.
مغز شرور پنهان (بيلدربرگ) خواستار افزايش چشمگير قيمت نفت و گاز و سقوط اقتصاد کشورهاست؛ کافي است به مرگ دلار، افزايش قيمت انرژي، و شلوغيها واعتراضات سراسر دنيا توجه کنيد؛ آن‌وقت خواهيد يافت بيلدربرگ چه مي‌خواهد.
اين بنياد تصميم دارد تا با نابودکردن درآمد و دارايي ملي کشورها، آشتي بيشتر قدرت و پول، و بهره‌وري از يک بحران اقتصادي يك دولت جهاني با يك ارز رايج و حكومت پليسي بوجود آورد.
4- تعيين رئيس جديد صندوق بين‌المللي پول: اين شخص در اين گردهمايي مشخص شد. استانلي فيشر، رئيس بانك مركزي رژيم صهيونيستي، پيش‌تر آمادگي خود را براي تصدي پست رياست صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده بود. مقامي كه قبلاً دومينيك استراسكان آن را بر عهده داشت كه خود نيز از دعوت‌شدگان چندساله جلسات بيلدربرگ بوده است. فيشر همچنين يكي از اعضاي شوراي مناسبات خارجه كميسيون سه ضلعي است.
استراسكان پس از اتهام مبني بر تجاوز به يك پيشخدمت هتل از اين پست استعفا داد. بسياري معتقدند كه بيلدربرگ، طراح اين داستان و عامل به جريان افتادن مجدد اين پرونده پس از گذشت سال‌ها بوده تا بدين‌وسيله او را از اين پست كنار بگذارد.
تا همين اواخر، رقابت ميان فيشر، آگوستين كارستنس (رئيس بانك مركزي مكزيك) و كريستين لگارد (وزير دارايي فرانسه) وجود داشت اما بايد ديد رئيس انتخاب‌شده، نهايتاً كداميك از اين سه نفر خواهد بود.
5- افزايش جنگ و کشتار: منبع خبري جيم تاكر در جلسه بيلدربرگ گفته است كه ايجاد جنگ در خاورميانه يكي از مهمترين برنامه‌هاي بيلدربرگ است. اين منبع گفته كه بيلدربرگي‌ها بر اين اعتقادند كه جمعيت جهان بسيار زياد شده و فقط جنگ مي‌تواند تا حدودي اين مشكل را چاره كند. وي به جيم تاكر گفته است كه تمامي افراد عضو بيلدربرگ بصورت متحد‌الرأي بر اين تصميم استوار بوده و لزوم بروز جنگ را قطعي مي‌دانند.
کشتار و ذبح انسان و دامن زدن به مرگ و مير در فرقه هاي ماسوني از جمله بيلدربرگ، جزء اصول اصلي است و عوامل اين گروه ها موظفند، تا حد ممکن به جنگ و نسل کشی دامن بزنند تا جمعیت جهان کاهش يابد.
جيم تاكر به عصبانيت شديد بيلدربرگي‌ها اشاره كرده است كه ناشي از حضور خبرنگاران و رسانه‌ها در محل نشست و بروز خبر از داخل به بيرون توسط عوامل شناخته‌نشده مي‌باشد. او گفت كه روبرت مردوخ، يهودي صهيونيست متنفذ رسانه‌هاي جهان، از طرف بيلدربرگ مأمور شده بود تا روزنامه‌هاي گاردين و آيريش‌تايمز را از پوشش خبري گردهمايي منصرف كند كه موفق نشد.
منابع تاكر به وي گفته‌اند كه بيلدربرگي‌ها بشدت از حضور رسانه‌ها و معترضان در جلوي هتل محل برگزاري گردهمايي شوكه شده‌اند.


پنجشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۹

اختصاصی/ افشای سوء استفاده کلان فرزندان خامنه ای از قرارداد طرح توسعه راه آهن ایران


خبرنگاران سبز/کارشناسان ایران سبز

چندی پیش هیاتی 38 نفره از چین به همراه وزرای راه و راه آهن این کشور به ایران سفر کرد که 5 روز در تهران و 2 روز در جزیره کیش اقامت داشتند. چینی ها که نقطه تمرکز قریب به اتفاق معاملات کلان نفتی و تجاری اخیر با دولت حاکم و نیروهای امنیتی مسلط بر اقتصاد ایران محسوب می شوند این بار قراردادی به مبلغ 13 میلیارد دلار تحت عنوان طرح توسعه راه آهن ایران امضاء کردند. قراردادی که بر آن اساس و بر خلاف روال قراردادهای بین المللی ، امکان افزایش نامحدود رقم مورد توافق وجود دارد!
قراردادی که پیگیری های کارشناسان ایران سبز نشان می دهد انعقاد آن ، بهانه و سرپوشی برای واریز میلیاردها دلار از منابع مالی مردم ستم کشیده ایران به حساب های شخصی در خارج از کشور است.

از ابتدای گفتگوها در باره این قرارداد همه شواهد حاکی از ناسالم بودن روند آن داشت. بویژه آنکه "مسعود رهنما" مدیرعامل شركت ساخت و توسعه " از تاكیدات مقام معظم رهبری " برای انعقاد چنین قراردادی یاد می کرد و آن را علت تسریع در انجام این پروژه استراتژیک می دانست. وی می افزاید: به همین جهت در سفر هیات عالی رتبه چینی به ایران، قرارداد ساخت بیش از 5300 كیلومتر خط آهن به ارزش حدود 13 هزار میلیارد تومان میان جمهوری اسلامی ایران و چین منعقد شد. (1) اما پیگیری ها و اسناد بعدی نشان داد که اصرار و دخالت رهبر حکومت از کجا ناشی می شده است.

تلاش کارشناسان ایران سبز برای دستیابی به اخبار پشت پرده این قرارداد ( همانند دیگر قراردادهای قبلی بین حکومت ایران و چین که افشا شده اند) نشان می دهد بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از کل مبلغ این قرارداد ، اختلاس و رشوه ای است که نصیب واسطه های حکومتی ایران می شود و با توافق و اطلاع وزیر راه آهن چین به حساب افراد حقیقی ایرانی در شانگهای ، هنگ کنگ و ماکائو واریز شده است. طبق اطلاعات بدست آمده 76 نفر از مقامهای ایرانی برای واگذاری این قرارداد به چینی ها دخیل بوده اند که هر کدام از آنها بخشی از این اختلاس و رشوه کلان را نصیب خود ساخته اند. از جمله سرشناس ترین کسانی که در این خیانت نقش داشته و مبالغ دریافتی آنها مشخص شده می توان به افراد ذیل اشاره کرد: مسعود خامنه ای 50 میلیون دلار – مصطفی خامنه ای 85 میلیون دلار – میثم خامنه ای 90 میلیون دلار – حسن خامنه ای 120 میلیون دلار – مجتبی مصباح یزدی 12 میلیون و 200 هزار دلار – علی اکبر ولایتی 12 میلیون دلار - مرتضی بختیاری 2میلیون و 200 هزار دلار - روح الله حسینیان 4 میلیون و یکصدهزار دلار- سید مسعود میر کاظمی 11 میلیون دلار- حسین شریعتمداری 37 میلیون دلار- مصطفی علماء 1 میلیون و 200 هزار دلار- احمد وحیدی 1 میلیون و 600 هزاردلار- مجتبی ذوالنور 1 میلیون و 100 هزار دلار- علی نیکزاد 1 میلیون و 600 هزاردلار - کامران دانشجو 1 میلیون و 100هزار دلار - عبدالله عراقی 10 میلیون و 700 هزاردلار- محمد تقی مصباح یزدی 45 میلیون دلار- غلامحسین الهام 9 میلیون و 800 هزار دلار. اسامی تعداد دیگری از افراد این لیست هم به محض تایید خبری بانکی منتشر می گردد.

لازم به تاکید است که بیشترین سهم این مبلغ نصیب مجتبا خامنه ای گردیده که میزان دقیق آن متعاقبا اعلام می شود। در همین رابطه وزیر راه آهن چین نیز 75 میلیون دلار از این مبلغ را شخصا به عنوان رشوه دریافت کرده و 300 میلیون دلار دیگر نیز به 19 نفر از مقامهای ذیربط چینی بعنوان رشوه و حق السکوت پرداخت کرده است. به همین سبب حدود 3 هفته پس از امضای قرارداد و پیگیرهای انجام شده از سوی دولت چین و فاش شدن فساد گسترده مناسبات اقتصادی این کشور با مقامهای ایرانی که خشم و اعتراض برخی دولت های غربی را به همراه داشت ، معاون نخست وزیر این کشور با اعلام اینکه چنین پرونده ای به دلیل فساد گسترده " اهمیت ملی " یافته ضمن عزل وزیر راه آهن چین از سمت خود ، دستور رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی را صادر کرد (2) عزل وزیر راه آهن چین و تبعات گسترده فساد مالی دولتمردان چین در ارتباط با قرارداد اخیر همچنین در دستور جلسه کمیته دائمی مجلس ملی چین قرار گرفته که از دیروز آغاز بکار کرده و تا فردا (३) ادامه دارد

در سالهای اخیر با حضور هرچه بیشتر گروههای امنیتی و مافیایی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء در اقتصاد ایران ، فساد سازمان یافته در مناسبات اقتصادی ایران و چین به شدت گسترش یافته و تمامی نهادهای سیاسی و امنیتی و قانون گذاری کشور را درگیر خود ساخته است. درحال حاضر نقش تعیین کننده فرزندان رهبر ایران و مقامهای سپاهی و اطلاعاتی در مافیای اقتصادی کشور چنان آشکار و غیر قابل انکار است که برای جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به آن از هیچ جنایتی رو گردان نیستند. بعلاوه ، هر بار برای گروهی از افراد سرسپرده به حکومت واریز های کلانی در بانکهای خارج کشور صورت می پذیرد تا علاوه بر دریافت مزد " بصیرت " انگیزه های لازم برای تداوم سرکوب و پایمال کردن حقوق ملت را داشته باشند.

هم اکنون با حذف وزیر راه و ترابری ایران برای عدم انتشار فجایع کلان اقتصادی در پس پرده همکاریهای ایران بر باد ده با دولت چین ، مقرر شده تا کل پروژه " توسعه راه آهن ایران " و مراودات با چینی ها به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار گردد تا آن کنند با منافع ملت که خود دانند

یک/http://www.bornanews.ir/Pages/News-15598
دو/http://www.ghatreh.com/news/6935157
سه:/ http://persian.cri.cn/141/2011/02/16/1s112685

MUST SEE 28.01.2011 Egypt Cairo uprising protest on the Kasr Al Nile bridge

راهپیمایی 10 اسفند ماه

Torture and Rape, has no more effect - شکنجه تجاوز، دیگر اثر ندارد

Loading...

09 18 2009 /27 6 1388 IRAN PROTESTERS 05

Loading...

فیلمهای؛ تظاهرات گسترده مردم در تهرانdemostration 18.09.2009

Loading...

Ahmadinejad Hotel,Continental,NY, September 23, mehr 2, 09/23/2009

Loading...

Vali Assr "Our voice was Neda, she was our first voice"

Loading...

Iran Protests July30 2009 Slogan We want Independence, Freedom, Iranian Republic

Loading...

اعتراف سرکرده انتظامی به جنایات رژیم در زندان کهریزک

Loading...

Protest in Iran-Shiraz University 9.Jan.2009

Loading...

TEHRAN UNIVERSITY - POLICE ATTACK 2008 - IRAN

Loading...

تصاويری با شکوه ازتظاهرات 19 سپتامبر2008

Nima Dehghani's Funny Poem on Khatami's Candidacy

Loading...

اجرای حکم وحشیانه شلاق

Loading...

Persepolis - Teaser-deutsch

Loading...

تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش 19,Mai

Loading...

برخورد با بدحجابی در تهران

Loading...

Shiraz University Students protest against Islamic Republic

Loading...

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

Loading...

پیام پروین اردلان، فعال جنبش زنان و برنده جایزه اولاف پالمه

Loading...

Protest in zahedan/ Jan 6, 2008

Loading...

Tehran University StudentsDemo 5 Dec 2007 ( 16 Azar)

Loading...

برای خواندن متن کامل گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در باره ايران کليک کنيد

گزارش تظاهرات


Videoفریاد مرگ بر دیکتاتور در تهران سی ان انCNN
Video دانشجویان تلویزیون بی بی سیBBC
Videoتظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران علیه احمدی نژادTehran University
Videoفیلم تظاهرات امروز دانشجویان : مرگ بر دیکتاتور
Death to the dictator..! Gulf Daily News, Bahrain TEHRAN: Pro-reform students scuffled with police and supporters of Mahmoud Ahmadinejad yesterday and chanted "Death to the dictator" outside a Tehran ...

komentar auf ahmadinejad und hizbolah

Loading...

ETTEHAM

Loading...

حمله به خانه وهواداران آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی،

Loading...

End of appeasment

Loading...

Ahmadi Nejad and Atom

Loading...

Ayatollah Broojerdi

Loading...

iran universiti amirkabir

Loading...

ahmadinejad

Loading...

تظاهرات 21 آپریل 2007 در شهر بازل علیه جمهوری اسلامی ایران و علیه تهاجم نظامی آمریکا

تظاهرات 21 آپریل 2007 در شهر بازل علیه جمهوری اسلامی ایران و علیه تهاجم نظامی آمریکا

عکس

عکس

عکس

عکس

تظاهرات 10 فوریه 2007 مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در شهر برن

تظاهرات 10 فوریه 2007 مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در شهر برن